HALSEZE SPRAY VUXNA (SVENSKA)

Spray mot halsont
Medicinteknisk produkt
30 ml aluminiumbehållare med sprutmunstycke

INNEHÅLL: Glycerol, vatten, honung, extrakt av Vitis vinifera och Sambucus nigra, essentiella oljor av Eucalyptus globulus, Mentha piperita, Rosmarinus officinalis och Thymus satureioides.

VERKNINGSMEKANISM: HalsEze vuxna är en viskös, filmogen och hyperton lösning. När den sprayas i svalget bildar HalsEze vuxna en film som mekaniskt drar till sig vätska från de djupare delarna av svalget. Detta starka utflöde av vätska från vävnaden avlägsnar alla föroreningar inklusive bakterier, fria viruspartiklar, dammpartiklar, döda celler och cellulärt skräp. Produkten fungerar som en mekanisk antiseptisk- och rengöringslösning. Filmen skyddar också svalget från torrhet, irritation och yttre angrepp, vilket resulterar i en minskning av smärta.

ANVISNINGAR: Endast för topikalt bruk. Skaka sprutbehållaren försiktigt, ta av locket och, före första användningen, pumpa sprayen en eller två gånger. Rikta därefter sprayens spets mot övre svalget (som på bilden nedan) och spraya. För yngre användare ska produkten användas av en vuxen eller åtminstone med en vuxens övervakning och/eller hjälp. Spraya 4-5gånger för att bilda ett tunt lager i svalget. Rekommendation: använd sprayen varje 20-30e minut i början av behandlingen (under de första 2-3 timmarna) och 3-4 gånger dagligen därefter, tills tillfrisknande skett.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Tvätta händerna innan användning. Produkten är enbart för topikalt bruk. Andas inte in vid användning av HalsEze vuxna. Använd inte HalsEze vuxna om du är överkänslig eller allergisk mot någon av ingredienserna som ingår i produkten eller om du inte ser någon förbättring inom 7 dagar efter användning. Följ rekommenderad dosering. Sätt tillbaka locket på flaskan efter varje användning. Produkten är viskös och någon droppe kan därförvara kvar på sprayens spets. Torka av spetsen med hjälp av hushållspapper eller en bomullspinne efter varje användning. Den dagliga dosen innehåller mindre än 2 gram socker. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara vid rumstemperatur, kyl eller frys ej. Använd inte produkten om sprayen är skadad, efter utgångsdatum eller mer än 30 dagar efter första användningen. HalsEze vuxna kan användas av barn över 8 år, använd inte mer än den rekommenderade doseringen.

BIVERKNINGAR: HalsEze vuxna har inga kända biverkningar och är inte farlig att svälja. Säkerheten vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning hos gravida eller ammande kvinnor.

Version: HMG V2-0118
VB code article (mention by VITROBIO SAS)

TILLVERKARE
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
FRANCE/Frankrike

DISTRIBUTÖR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Tillverkad i Frankrike
För att ytterligare förbättra kvaliteten och effektiviteten av produkten, skulle vi verkligen uppskatta om du kunde komplettera och skicka dina förslag, fyll därför i frågeformuläret på hemsidan www.vitrobio.com
(Frågeformulär - Välj språk - Virala halsinfektioner). Tack.HALSEZE SPRAY VOKSNE (DANSK)

Spray mod ondt i halsen
Medicinsk udstyr
30 ml aluminium beholder med sprøjte

INDHOLD: Glycerol, Aqua, honning, ekstrakt af Vitis vinifera og Sambucus nigra, æterisk Eucalyptus globulus-, Mentha piperita-, Rosmarinus officinalis- og Thymus satureioides olie.

VIRKNINGSMEKANISME: HalsEze voksne spray er en viskøs, filmogen og hypertonisk opløsning. Når der sprøjtes i svælget, danner HalsEze voksne en film, der mekanisk trækker væske fra de dybere dele af svælget. Denne stærke udstrømning af væske fra vævet fjerner alle forurenende stoffer, herunder bakterier, frie viruspartikler, støvpartikler, døde celler og cellulære affald. Produktet virker som en mekanisk antiseptisk- og rengøringsopløsning. Filmen beskytter også halsen mod tørhed, irritation og eksterne angreb, hvilket resulterer i en reduktion af smerte.

ANVENDELSE: Kun til topikal brug. Omryste forsigtigt sprøjtebeholderen af, fjern hætten og pump først sprøjten en eller to gange før første brug. Derefter peges spidsen af sprayen til den øvre dele af svælget (som vist på nedenstående billede) og spray. For yngre brugere skal produktet bruges af en voksen eller i det mindste med en voksens tilsyn og/eller hjælp. Spray 4-5 gange for at danne et tyndt lag over svælget. Anbefaling: Brug sprayen hvert 20-30 minut ved behandlingens begyndelse (i de første 2-3 timer) og 3-4 gange dagligt derefter indtil fuldstændig genopretning.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER: Vask dine hænder før brug. Produktet er kun til topikal brug. Undgå at indånde ved brug af HalsEze voksne. Brug ikke HalsEze voksne, hvis du er overfølsom eller allergisk over for nogen af de ingredienser, der er inkluderet i produktet, eller hvis du ikke ser nogen forbedring inden for 7 dage efter brug. Følg anbefalet dosering. Sætt tilbage låget på flasken efter hver brug. Produktet er viskøst, nogle dråber kan forblive på spidsens spids, så tørre spidsen ved hjælp af husholdningspapir eller en bomuldspinne efter hver brug. Daglig dosis producerer mindre end 2 gram sukker. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur. Må ikke nedkøles eller fryses. Brug ikke produktet, hvis sprayener beskadiget, efter udløbsdatoen eller mere end 30 dage efter første brug. HalsEze voksne kan bruges af børn over 8 år, ikke overstigende den anbefalede dosis.

BIVIRKNINGER: HalsEze voksne har ingen kendte bivirkninger og er ikke farligt at sluge. Sikkerheden ved anvendelse under graviditet eller amning er ikke fastslået. I mangel af tilstrækkelige data anbefales det kke att bruge dette produkt under gravidiete eller amning.

Version: HMG V2-0118
VB code article (mention by VITROBIO SAS)

TILVIRKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE, FRANCE/ Frankrig

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Lavet i Frankrig
For yderligere at forbedre produktets kvalitet og effektivitet, vil vi virkelig sætte pris på, om du kunne færdiggøre og sende dine forslag, så udfyld spørgeskemaet på hjemmesiden www.vitrobio.com
(Spørgeskema - Vælg sprog - Viral hals infektioner). Tak.HALSEZE SPRAY VOKSNE (NORSK)

Spray mot ondt i halsen
Medisinsk utstyr
30 ml aluminiumsbeholder med sprøyte

INNHOLD: Glycerol, Aqua, honning, ekstrakt av Vitis Vinifera og Sambucus nigra, eterisk Eucalyptus globulus-, Mentha piperita-, Rosmarinus officinalis- og Thymus satureioides olje.

VIRKNINGSMEKANISME: HalsEze voksne er en viskøs, filmogen og hypertonisk oppløsning. Når den sprayes i svelget, danner HalsEze voksne en film som mekanisk trekker væske fra de dypere delene av svelget. Denne sterke utstrømningen av væske fra vevet fjerner alle forurensninger, inkludert bakterier, frie viruspartikler, støvpartikler, døde celler og cellulær rusk. Produktet fungerer som en mekanisk antiseptisk og rengjøringsløsning. Filmen beskytter også halsen mot tørrhet, irritasjon og eksterne angrep, noe som resulterer i en reduksjon i smerte.

BRUKSANVISNING: Bare til topikal bruk. Skyll forsiktig sprøytebeholderen, ta av lokket og pump først sprøyten en eller to ganger før første gangs bruk. Mål deretter sprøytespissen til øvre hals (som vist på figuren under) og spray. For yngre brukere, bør produktet brukes av en voksen eller i det minste med en voksens tilsyn og/eller assistanse. Spray 4-5 ganger for å danne et tynt lag i svelget. Anbefaling: Bruk sprayen hvert 20-30 minutt ved starten av behandlingen (i løpet av de første 2-3 timene) og 3-4 ganger daglig, til fullstendig gjenoppretting.

FORHOLDSREGLER: Vask hendene før bruk. Produktet bare til lokal bruk. Ikke inhaler når du bruker HalsEze voksne. Bruk ikke HalsEze voksne hvis du er overfølsom eller allergisk mot noen av ingrediensene som er inkludert i produktet, eller hvis du ikke ser noen forbedring innen 7 dager etter bruk. Følg anbefalt dose. Sett på lokket på flasken etter hver bruk. Produktet er viskøst, noe dråpe kan forbli på spissen av sprøyten, så tørk spissen ved hjelp av husholdningspapir eller en bomullspinne etter hver bruk. Daglig dose gir mindre enn 2 gram sukker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved romtemperatur. Må ikke kjøles eller fryses. Bruk ikke produktet hvis sprøyten er skadet etter utløpsdatoen eller mer enn 30 dager etter første bruk. HalsEze voksne kan brukes av barn over 8 år, ikke overstige anbefalt dose.

BIVERKNINGER: HalsEze voksne har ingen kjente bivirkninger og er ikke farlig å svelge. Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke fastslått. I mangel av tilstrekklige data anbefales ikke å bruke produktet under graviditet eller amning.

Versjon: HMG V2-0118
VB code article (mention by VITROBIO SAS)

TILVERKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE, FRANCE/Frankrike

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Laget i Frankrike
For ytterligere å forbedre kvaliteten og effektiviteten til produktet, vil vi virkelig sette pris på om du kunne fullføre og sende dine forslag, derfor fyll ut spørreskjemaet på nettsiden www.vitrobio.com
(Spørreskjema - Velg språk - Viral halsinfeksjoner). Takk.
HALSEZE SPRAY BARN (SVENSKA)

Spray mot halsont
Medicinteknisk produkt
20 ml aluminiumbehållare med sprutmunstycke

HalsEze barn innehåller 100% naturliga och säkra ingredienser, och är speciellt utformad för halsont hos barn från 3 åroch uppåt. INNEHÅLL: Glycerol, honung, vatten, Propolis, Glycocyanidin-e (extrakt av Vitis vinifera, Sambucus nigra, och Glycine max).

VERKNINGSMEKANISM: HalsEze barn bildar en skyddande osmotiskt aktiv film i svalget. Produktens mekaniska egenskaper skapar ett utgående flöde av vätska som omedelbart avlägsnar alla föroreningar (bakterier, viruspartiklar, döda celler och cellulärt skräp och slem) som hjälper till att lindra smärta och irritation. Filmen bidrar till att stoppa infektionen och skyddar även svalget från irritation och yttre angrepp, vilket hjälper till att minska smärta.

ANVISNINGAR: Endast för topikalt bruk. Skaka sprayflaskan försiktigt, ta av locket och, före första användningen, pumpa sprayen en eller två gånger. Rikta därefter sprayens spets mot den övre delen av svalget (som på bilden nedan) och spraya. Spraya 4-5 gånger för att bilda ett tunt lager i svalget. Rekommendation: Använd sprayen var 20-30e minut i början av behandlingen (under de första 2-3 timmarna) och 3-4 gånger dagligen därefter, tills tillfrisknande skett.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Tvätta händerna före användning. Endast för topikalt bruk. Andas inte in vid användning av HalsEze barn. Använd inte HalsEze barn om du är överkänslig eller allergisk mot någon av ingredienserna (honungen kan innehålla spår av pollen) som ingår i produkten eller om du inte ser någon förbättring inom 7 dagar efter användning. Sätt tillbaka locket på flaskan efter varje användning. Produkten är viskös och någon droppe kan vara kvar på sprayens spets, torka därför av spetsen med hjälp av hushållspapper eller en bomullspinne efter varje användning. Daglig dos ger mindre än 2 g socker per dag. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara vid rumstemperatur. Kyl eller frys ej. Använd inte produkten om sprayen är skadad, efter utgångsdatum eller mer än 30 dagar efter första användningen. Kan användas av barn över 3 år.

BIVERKNINGAR: HalsEze barn har inga kända biverkningar och är inte farlig att svälja.

Version: PEP V5-0118
VB code article (mention by VITROBIO SAS)

TILLVERKARE
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
FRANCE/Frankrike

DISTRIBUTÖR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Tillverkad i Frankrike
För att ytterligare förbättra kvaliteten och effektiviteten av produkten, skulle vi verkligen uppskatta om du kunde komplettera och skicka dina förslag, fyll därför i frågeformuläret på hemsidan www.vitrobio.com
(Frågeformulär - Välj språk - Virala halsinfektioner). Tack.HALSEZE SPRAY BØRN (DANSK)

Spray mod ondt i halsen
Medicinsk udstyr
20 ml aluminium beholder med sprøjte

HalsEze børn indeholder 100% naturlige og sikre ingredienser, og er specielt designet til behandling af ondt i halsen hos børn fra 3 år opad.

INDHOLD: Glycerol, honning, Aqua, Propolis, Glycocyanidin-e (ekstrakt af Vitis vinifera, Sambucus nigra og Glycine max).

VIRKNINGSMEKANISME: HalsEze børn danner en beskyttende osmotisk aktiv film på svælget. Produktets mekaniske egenskaber skaber en udstrømning af væske, der straks fjerner alle forurenende stoffer (bakterier, virale partikler, døde celler og cellulære affald og slim), der hjælper med at lindre smerte og irritation. Filmen hjælper med at stoppe infektionen og beskytter også halsen mod irritation og eksternt angreb, hvilket hjælper med at reducere smerten.

ANVENDELSE: Kun til topikal brug. Skub forsigtigt sprøjtebeholderen af, fjern hætten og pump først sprøjten en gang eller to gange før første brug. Derefter peges spidsen af sprayen til den øvre dele af svælget (som vist på nedenstående billede) og spray. Spray 4-5 gange for at danne et tyndt lag i svælget. Anbefaling: Brug sprayenhvert 20-30 minutt ved behandlingens begyndelse (i de første 2-3 timer) og 3-4 gange dagligt derefter for at fuldføre genopretningen.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER: Vask hænder før brug. Kun til lokal brug. Undgå at indånde når du bruger HalsEze børn. Brug ikke HalsEze børn, hvis du er overfølsom eller allergisk over for nogen af ingredienserne (honning kan indeholde spor af pollen), der er inkluderet i produktet, eller hvis du ikke ser nogen forbedring inden for 7 dage efter brug. Sætt tilbage låget på flasken efter hver brug. Produktet er viskøst, eventuelt dråber kan forblive på spidsens spids, så tørre spidsen ved hjælp af husholdningspapir eller en bomuldspinne efter hver brug. Daglig dosis producerer mindre end 2 g sukker om dagen. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur. Må ikke nedkøles eller fryses. Brug ikke produktet, hvis sprøjten er beskadiget efter udløbsdatoen eller mere end 30 dage efter første brug. Kan bruges af børn over 3 år.

BIVIRKNINGER: HalsEze børn har ingen kendte bivirkninger og er ikke farlig at sluge.

Version: PEP V5-0118
VB code article (mention by VITROBIO SAS)

TILVIRKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE
FRANCE/Frankrig

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Lavet i Frankrig
For yderligere at forbedre produktets kvalitet og effektivitet, vil vi virkelig sætte pris på, om du kunne færdiggøre og sende dine forslag, så udfyld spørgeskemaet på hjemmesiden www.vitrobio.com
(Spørgeskema - Vælg sprog - Viral hals infektioner). Tak.HALSEZE SPRAY BARN (NORSK)

Spray mot ondt i halsen
Medisinsk utstyr
20 ml aluminiumsbeholder med sprøyte

HalsEze barn inneholder 100% naturlige og sikre ingredienser, og er spesielt utviklet for å behandle sår hals hos barn fra 3 år oppover.

INNHOLD: Glycerol, honning, Aqua, Propolis, Glycocyanidin-e (ekstrakt av Vitis Vinifera, Sambucus nigra og Glycine max).

VIRKNINGSMEKANISME: HalsEze barn danner en beskyttende osmotisk aktiv film i svelget. De mekaniske egenskapene til produktet skaper en væskestrøm som umiddelbart fjerner alle forurensninger (bakterier, virale partikler, døde celler og cellulær rusk og slim) som bidrar til å lindre smerte og irritasjon. Filmen bidrar til å stoppe infeksjonen og beskytter også halsen mot irritasjon og eksternt angrep, noe som bidrar til å redusere smerte.

BRUKSANVISNING: Kun for topikal bruk. Skyll forsiktig sprøytebeholderen, ta av lokket og pump først sprøyten en gang eller to ganger før første gangs bruk. Deretter peker spissen av sprøyten til øvre hals (som vist på figuren under) og spray. Spray 4-5 ganger for å danne et tynt lag oversvelget. Anbefaling: Bruk sprayenhver 20-30 minutt ved starten av behandlingen (i løpet av de første 2-3 timene) og 3-4 ganger daglig for å fullføregjenoppretting.

FORHOLDSREGLER: Vask hendene før bruk. Kun for aktuell bruk. Ikke inhaler når du bruker HalsEze barn. Bruk ikke HalsEze barn hvis du er overfølsom eller allergisk mot noen av ingrediensene (honning kan inneholde spor av pollen) som er inkludert i produktet, eller hvis du ikke ser noen forbedring innen 7 dager etter bruk. Sett på lokket på flasken etter hver bruk. Produktet er viskøst, noe dråpe kan forbli på spissen av sprøyten, så tørk spissen ved hjelp av husholdningspapir eller en bomullspinne etter hver bruk. Daglig dose gir mindre enn 2 g sukker per dag. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved romtemperatur. Må ikke kjøles eller fryses. Ikke bruk produktet hvis sprøyten er skadet etter utløpsdatoen eller mer enn 30 dager etter første bruk. Kan brukes av barn over 3 år.

BIVERKNINGER: HalsEze barn har ingen kjente bivirkninger og er ikke farlig å svelge.

Versjon:PEP V5-0118
VB code article (mention by VITROBIO SAS)

TILVERKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE, FRANCE/Frankrike

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Laget i Frankrike
For ytterligere å forbedre kvaliteten og effektiviteten til produktet, vil vi virkelig sette pris på om du kunne fullføre og sende dine forslag, derfor fyll ut spørreskjemaet på nettsiden www.vitrobio.com
(Spørreskjema - Velg språk - Viral halsinfeksjoner). Takk.