PILESEPTIN SPRAY (SVENSKA)

Spray mot utvärtes hemorrojder. Medicinteknisk produkt 30 ml aluminiumbehållare med sprutmunstycke

INNEHÅLL: Glycerol, Vatten, Pilecyanidin-E (extrakt av Vitis Vinifera och Vaccinium Macrocarpon), eterisk pepparmyntsolja.

VERKNINGSMEKANISM: PILESEPTIN Spray är en viskös, osmotiskt aktiv hyperton lösning. När den appliceras på hemorrojderna bildar produkten en film som mekaniskt drar till sig vätska som finns under eller omkring hemorrojderna. Detta starka utflöde av vätska från vävnaden minskar ödemet och därmed storleken på hemorrojderna. Vätskeutflödet renar hemorrojderna från bakterier, cellulärt skräp, damm och andra ytföroreningar, samt håller hemorrojderna hydratiserade vilket resulterar i en minskning av smärta, irritation, klåda och brännande känsla. Förminskningen av hemorrojdernas storlek och en ren omgivning möjliggör en tillbakagång av hemorrojderna och understödjer det naturliga cellulära försvaret vilket resulterar i snabbare återhämtning. Filmen skyddar även hemorrojderna mot torrhet, irritation och yttre angrepp.

ANVISNINGAR: Endast för topikalt bruk, på utvärtes hemorrojder. Rengör hemorrojderna med en tvättlapp fuktad med fysiologisk saltlösning eller vatten. När ytan är torr sprayas PILESEPTIN-lösningen 3-4 gånger direkt på hemorrojderna så att det bildas ett tunt lager av produkten över hela ytan. Upprepa proceduren 3-4 gånger dagligen.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Tvätta händerna innan användning. Produkten är enbart för topikalt bruk på utvärtes hemorrojder. Den skall icke sväljas. Undvik kontakt mellan munstycket på sprayflaskan och hemorrojderna under appliceringen. Torka av toppen av spraymunstycket med en ren pappersbit efter varje användning. Använd inte PILESEPTIN Spray om du är överkänslig eller allergisk mot någon av ingredienserna som ingår i produkten, särskilt om du har en känd överkänslighet mot pepparmyntsolja. Använd inte PILESEPTIN Spray om du redan använder en annan topikal produkt för hemorrojdbehandling. Uppsök läkare om förbättring inom 7-10 dagar uteblir. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvara vid rumstemperatur, ej i frys eller kyl. Använd inte produkten om sprayflaskan är skadad, efter utgångsdatum eller mer än 30 dagar efter första användandet.

BIVERKNINGAR: PILESEPTIN Spray har inga kända biverkningar och är inte farlig att svälja. I vissa fall kan en liten lokal irritation uppkomma men den försvinner inom några minuter. PILESEPTIN Spray kan användas på barn över 3 år om en vuxen applicerar produkten. Säkerheten vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning hos gravida eller ammande kvinnor.

TILLVERKARE
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE FRANCE
FRANKRIKE

DISTRIBUTÖR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Version PIE V10-0118PILESEPTIN SPRAY (DANSK)


Spray mot utvendige hæmorider Medicinsk udstyr 30 ml aluminium beholder med sprøjte

INDHOLD: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-E (ekstrakt af Vitis vinifera og Vaccinium macrocarpon), æterisk pebermynteolie.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTINE Spray er en viskøs, osmotisk aktiv hypertonisk opløsning. Når den anvendes på hæmoriderne danner produktet en film over hæmoriderne og tiltrækker mekanisk hypertonisk væske til stede under eller omkring den berørte overflade. Denne stærke udstrømning af væske fra vævet hjælper med at reducere ødem og dermed størrelsen af hæmoriderne. Udstrømningen af væske renser området med hæmorider fri for forurenende stoffer (bakterier, cellulære affald, støv og andre overfladeforurenende stoffer) og holder overfladen vedvarende hydreret, som følgelig reducerer smerte, irritation, kløe og brændende fornemmelse. Reduktion i størrelsen af hæmoriderne og et rent miljø letter tilbagegang af hæmoriderne og understøtter det naturlige cellulære forsvar, for en hurtigere genopretning. Filmen beskytter også hæmoriderne mod tørhed, irritation og ydre angreb.

ANVENDELSE: Kun til topikal brug, på udvortes hæmorider. Rense hæmoriderne med en vaskeklud fugtet med fysiologisk saltopløsning eller vand. Når overfladen er tør, sprayes PILESEPTIN-løsningen 3-4 gange direkte på hæmoriderne for at danne et tyndt lag produkt på hele overfladen. Gentag proceduren 3-4 gange dagligt. ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER: Vask dine hænder før brug. Kun til topikal brug, på udvortes hæmorider. Produktet bør ikke sluges. Undgå kontakt mellem spidsen på sprayflasken og hæmoriderne under anvendelse. Tør spidsen af sprøjten med et rent papir efter hver brug. Brug ikke PILESEPTIN Spray, hvis du er allergisk over någon av indholdsstofferne som ingår i dette produkt, især hvis du har en kendt følsomhed over for pebermynteolie. Brug ikke PILESEPTIN Spray hvis du bruger enhver anden topikal produkt for behandling af hæmorider. Søg læge, hvis du ikke ser nogen forbedring inden for 7-10 dage. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur. Må ikke nedfryses eller nedkøles. Brug ikke produktet hvis sprayen er beskadiget, efter udløbsdatoen, eller mere end 30 dage efter første brug. BIVIRKNINGER: PILESEPTIN Spray har ingen kendte biverkninger og er ikke farligt at sluge. I nogle tilfælde kan der observeres en lilleirritation, som forsvinder efter et par minutter. PILESEPTIN Spray kan anvendes til børn over 3 år, hvis produktet påføres af en voksen. Sikkerheden ved brug hos gravide eller ammende er ikke blevet fastslået. I mangel af tilstrækkelige data anbefales det ikke at bruge dette produkt under graviditet eller amning.

TILVIRKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE FRANCE
FRANKRIG

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Udgave PIE V10-0118PILESEPTIN SPRAY (NORSK)

Spray for utvendige hemoroider Medisinsk utstyr 30 ml aluminiumsbeholder med sprøyte

INNHOLD: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-E (ekstrakt av Vitis Vinifera og Vaccinium Macrocarpon), eterisk Mentha Piperita-olje.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Spray er en viskøs, osmotisk aktiv hyperton oppløsning. Når den brukes på hemoroiderne danner produktet en film som mekanisk tilltrekker seg en hypotonisk væske xxx under eller rundt det berørte området. Denne sterke utstrømningen av væske fra vevet bidrar til å redusere ødemet og dermed størrelsen på hemoroiderne. Væskeutstrømmingen renser hemoroiderne fri for forurensninger (bakterier, cellulær rusk, støv og andre overflateforurensninger) og holder hemoroiderne vedvarende hydratisert som følgelig reduserer smerte, irritasjon, kløe og brennende følelse. Reduksjon i størrelsen på hemoroiderne og et rent miljø fremmer en regresjon av hemoroiderne og støtter de naturlige forsvarerne for en raskere utvinning. Filmen beskytter også hemoroiderne mot tørrhet, irritasjon og eksternt angrep.

BRUKSANVISNING: Bare til topikal bruk på utvendige hemoroider. Rengjør hemoroiderne med en vaskeklut fuktet med fysiologisk saltoppløsning eller vann. Når overflaten er tørr, sprøytes PILESEPTIN direkte på hemoroiderne slik at et tynt lag av produkt dannes på hele området. Gjenta prosedyren 3 til 4 gange daglig. FORHOLDSREGLER: Vask hendene før bruk. Produktet er bare til topikal bruk på utvendige hemoroider. Det skal ikke svelges. Unngå kontakt mellom spissen av sprøyten og hemoroiderne under påførelse. Tørk spissen av sprøyten med rent papir etter hver bruk. Bruk ikke PILESEPTIN Spray hvis du er sensitiv eller allergisk mot noen av ingrediensene som brukes til å forberede dette produktet, spesielt hvis du har en kjent følsomhet for peppermynteolje.Bruk ikke PILESEPTIN Spray hvis du bruker noe annet topikal produkt for behandling av hemorhoider. Kontakt lege hvis du ikke ser noen forbedringer innenfor 7 til 10 dager. Oppbevares utilgjenelig for barn. Lagre ved romtemperatur, ikke frys eller kjøl ned. Bruk ikke produktet hvis sprøyten er skadet, etter utløpsdatoen eller mer enn 30 dager etter første bruk. BIVERKNINGER: PILESEPTIN Spray har ingen kjente biverkninger og er ikke farlig ved svelging. I enkelte tilfeller kan en liten lokal irritasjon observeres men den vil forsvinne etter noen få minutter. PILESEPTIN Spray kan brukes til barn over 3 år hvis en voksen bruker produktet. Bruksikkerhet ved graviditet eller amming har ikke blitt etablert. I mangel av tilstrekklige data anbefales det ikke å bruke produktet under graviditet eller amming.

TILVIRKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE FRANCE
FRANKRIG

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Versjon PIE V10-0118
PILESEPTIN GEL (SVENSKA)

Gel för inre hemorrojder Medicinteknisk produkt En tub innehållande 50 ml gel för topikal applikation

INNEHÅLL: Glycerol, Vatten, Pilecyanidin-i (extrakt av Vitis Vinifera och Vaccinium Macrocarpon), Linum Usitatissimum-olja, eterisk pepparmyntsolja.

VERKNINGSMEKANISM: PILESEPTIN Gel för invärtes bruk är en viskös, osmotiskt aktiv hyperton lösning. När gelen appliceras på hemorrojderna bildar den en film som mekaniskt drar till sig hypoton vätska som finns under hemorrojderna. Detta starka utflöde av vätska från vävnaden hjälper till att förminska ödemet och därmed storleken på hemorrojderna. Vätskeutflödet renar hemorrojderna föroreningar och håller området rent och hydrerat, vilket leder till en minskning av smärta, irritation, klåda och brännande känsla. Förminskningen av hemorrojdernas storlek och en ren omgivning möjliggör en tillbakagång av hemorrojderna.

ANVISNINGAR: Endast för topikalt bruk, på inre hemorrojder. Tvätta händerna och lägg dig på en säng. Ta bort toppen på tuben och tryck ut några droppar gel på ett rent och torrt finger. För försiktigt in fingertoppen i ändtarmen och applicera gelen på hemorrojderna. Upprepa efter 2-3 minuter. Torka av ytan med en bit papper. Rekommenderad dosering: 3-4 gånger dagligen.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET: Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan och efter användning. Produkten är enbart för topikalt bruk på inre hemorrojder. Den skall icke sväljas. Använd inte PILESEPTIN Gel om du är känslig eller allergisk mot någon av ingredienserna som ingår i produkten, särskilt om du har en känd känslighet mot pepparmyntsolja. Följ den rekommenderade doseringen. Uppsök läkare om du inte märker någon förbättring inom 7-10 dagar. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvara vid rumstemperatur, ej i frys eller kyl. Använd inte produkten om tuben är skadad, eller efter utgångsdatum.

BIVERKNINGAR: PILESEPTIN Gel har inga kända biverkningar och är inte farlig att svälja. I vissa fall kan en liten lokal irritation uppkomma men den försvinner inom några minuter. PILESEPTIN Gel kan användas hos barn över 3 år om en vuxen applicerar produkten. Säkerheten vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning hos gravida eller ammande kvinnor.

TILLVERKARE
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE FRANCE
FRANKRIKE

DISTRIBUTÖR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

version PII V6-0118PILESEPTIN GEL (DANSK)

Gel för inre hæmorider Medicinsk udstyr En tub indeholdende 50 ml gel til topisk applikation

INDHOLD: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-i (ekstrakt af Vitis vinifera og Vaccinium macrocarpon), Linum usitatissimum olie, æterisk Mentha Piperita olie.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Gel for indre anvendelse er en viskøs, osmotisk aktiv hypertonisk opløsning. Når den anvendes på hæmoriderne danner produktet en film over hæmoriderne og tiltrækker mekanisk hypertonisk væske til stede under den berørte område. Denne stærke udstrømning af væske fra vævet hjælper med at reducere ødem og dermed størrelsen af hæmoriderne. Udstrømningen af væske renser området med hæmorider fri for forurenende stoffer og holder overfladen vedvarende hydreret, som fører til at reducere smerte, irritation, kløe og brændende fornemmelse. Reduktion i størrelsen af hæmoriderne og et rent miljø letter tilbagegang af hæmoriderne. ANVENDELSE: Kun til topikal brug, på inre hæmorider. Vask dine hænder og læg dig ned på en seng. Fjern tubens spids og tryk nogle dråber gel ud på en ren og tør finger. Indsæt forsigtigt fingerspidsen i rektum og påfør gelen på hæmoriderne. Gentag efter 2-3 minutter. Tørre overfladen med et stykke papir. Anbefalet dosering: 3-4 ganger dagligt.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER: Vask dine hænder med sæbe og varmt vand før og efter brug. Produkten er kun til topikal brug, på inre hæmorider. Den bør ikke sluges. Brug ikke PILESEPTIN Gel, hvis du er allergisk over någon av indholdsstofferne som ingår i dette produkt, især hvis du har en kendt følsomhed over for pebermynteolie. Følg den anbefalede dosering. Søg læge, hvis du ikke ser nogen forbedring inden for 7-10 dage. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur. Må ikke nedfryses eller nedkøles. Brug ikke produktet hvis tuben er beskadiget, eller efter udløbsdatoen.

BIVIRKNINGER: PILESEPTIN Gel har ingen kendte biverkninger og er ikke farligt at sluge. I nogle tilfælde kan der observeres en lilleirritation, som forsvinder efter et par minutter. PILESEPTIN Gel kan anvendes til børn over 3 år, hvis produktet påføres af en voksen. Sikkerheden ved brug hos gravide eller ammende er ikke blevet fastslået. I mangel af tilstrækkelige data anbefales det ikke at bruge dette produkt under graviditet eller amning.

TILVIRKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE FRANCE
FRANKRIG

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Udgave PII V6-0118PILESEPTIN GEL (NORSK)

Gel for indre hemoroider Medisinsk utstyr En tube inneholdende 50 ml gel for topikal påførelse.

INNHOLD: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-i (ekstrakt av Vitis Vinifera og Vaccinium Macrocarpon), Linum Usitatissimum-olje, eterisk Mentha Piperita-olje.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Gel for intern påførelse er en viskøs, osmotisk aktiv hyperton oppløsning. Når den brukes på hemoroiderne danner produktet en film som mekansik tilltrekker seg en hypotonisk væske tilstede under det skadede området. Denne sterke utstrømningen av væske fra vevet bidrar til å redusere ødemet og dermed størrelsen på hemoroiderne. Væskeutstrømmingen renser hemoroiderne fri for forurensninger og holder hemoroiderne ren og hydratisert som følgelig reduserer smerte, irritasjon, kløe og brennende følelse. Reduksjon i størrelsen på hemoroiderne og et rent miljø fremmer en regresjon av hemoroiderne.

BRUKSANVISNING: Bare til topikal bruk på indre hemoroider. Vask hendene dine og legg deg på en seng. Fjern tuppen av tuben og trykk ut noen dråper gel på en ren og tørr finger. Sett forsiktigt inn fingertoppen i rektum og applikere gelen på hemoroiderne. Gjenta prosedyren etter 2-3 minutter. Tørk av overflaten med et stykke papir. Anbefalt dose: 3-4 gange daglig.

FORHOLDSREGLER: Vask hendene med såpe og varmt vann før og etter bruk. Produktet er bare til topikal bruk på indre hemoroider. Det skal ikke svelges. Bruk ikke PILESEPTIN Gel dersom du er sensitiv eller allergisk mot noen av ingrediensene som brukes til å forberede dette produktet, spesielt dersom du har en kjent følsomhet for peppermynteolje. Følg anbefalt dosering. Kontakt lege dersom du ikke ser noen forbedringer innenfor 7 til 10 dager. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagre ved romtemperatur, ikke frys eller kjøl ned. Bruk ikke produktet dersom tuben er skadet, eller etter utløpsdatoen.

BIVERKNINGER: PILESEPTIN Gel har ingen kjente biverkninger og er ikke farlig ved svelging. I enkelte tilfeller kan en liten lokal irritasjon observeres men den vil forsvinne etter noen få minutter. PILESEPTIN Gel kan brukes til barn over 3 år hvis den påføres av en voksen. Bruksikkerhet ved graviditet eller amming har ikke blitt etablert. I mangel av tilstrekklige data anbefales det ikke å bruke produktet under graviditet eller amming.

TILVIRKER
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE FRANCE
FRANKRIG

DISTRIBUTØR
DRUGSSON AB
Virdings Allé 32B
SE-75450 UPPSALA
SVERIGE

info@doublebp.com

Versjon PII V6-0118